Garantii tingimused

GARANTII.

Baltik Agro Service OÜ (edaspidi BAS) annab tema poolt müüdavatele/remonditud seadmetele garantii võimalike ehituslike-, tootmis- ja materjali vigade suhtes. Peale garantiiaja lõppu pole garantii kehtivusajal veast teatamisele viitamine kehtiv,  kui seda pole tehtud kirjalikult.

Garantiiaeg uutele seadmetele on kaks (2) aasta alates seadmete üleandmisest ostjale.

Garantiiaeg renoveeritud/remonditud seadmetele on üks (1) aasta alates seadmete üleandmisest ostjale.

Garantii kehtib müüdud/remonditud seadmete esimesele ostjale/kasutajale.

Garantiiremonti telliv klient peab tõendama seadme garantiiaja kehtivust.

GARANTII HÕLMAB.

Garantii hõlmab garantiiperioodil BAS poolt kindlaks tehtud seadmete ehituslike-, tootmis- ja materjalivigade parandamisel tekkinud kulusid. Eelpool nimetatud vead parandab BAS, viies seadme uuesti töökorda. Garantiikorras väljavahetatud osad ja detailid on müüja omand ja kuuluvad tagastamisele.

GARANTIITÖÖDE TEOSTAMINE.

Kohale kinnitatud seadmed parandatakse kliendi juures tööpäeviti kl. 8.00 – 16.30, kuid vastavalt kliendi soovile erandkorras väljaspool normaaltööaja piire. Juhul, kui klient soovib garantiiremondi teostamist väljaspool normaaltööaja piire, hüvitab ta sellest johtuvad lisakulud. Seadme ekspertiisi puhul tehniku kohapeale saabudes peab olema ettevalmistatud tehniku vaba ligipääs seadmetele.

VASTUTUSE JA GARANTII PIIRANGUD.

Käesolev garantii kehtib tingimusel, et seadet on kasutatud normaalseks loetavais tingimustes

ning et kasutusjuhendit on järgitud hoolikalt. Kui eelnimetatud tingimused on täidetud, on vastutavaks BAS. Garantii ei korva kaotusi, mida seadme defekt võib põhjustada, sealhulgas varalist-, isikule- ja teisele esemele tekitatud kahju, saamata jäänud tulu ning teisi kaudseid kahjusid. Garantiiremont ei sisalda seadmete korralist hooldust ning ei korva kulutusi, mis tekivad seadme kasutamis- ja hoolduseeskirjade täitmata jätmisest.

GARANTII EI KATA VIGU, MIS ON TEKKINUD:

  • Seadmete väärast transportimisest, mittenõuetekohasest tõstmisest või teisaldamisest ja 

            seadmete paigalduseeskirjade eiramisest (v.a. juhul, kui see on teostatud BAS poolt).

  • Seadme kasutaja hooletusest või seadme ülekoormamise tõttu, kasutusjuhiste või käsitsemistingimuste eiramise tõttu.
  • Seadme kasutamisest muuks, kui selleks ettenähtud otstarbeks.
  • BAS-ist sõltumatutest tingimustest, nagu pingekõikumistest, tulekahjust, valedest ühendustest, kahju tekitamisest mittevolitatud hooldusfirmade poolt teostatud remonditöödest, -hooldusest või seadme ehituslikest muudatustest.
  • Paigaldus- ja kasutusjuhistele mittevastavast või muul viisil seadme väärast paigaldusest või paigutusest kasutuskohale.
  • Kasutajapoolsete seadmete mittenõuetekohastest käitlemistingimustest (näiteks miinustemperatuur).

PISIVEAD, REGULEERIMISED, KASUTUSÕPETUS JA SEADMETE LISATARVIKUD.

Garantii ei hõlma seadme toimimise aspektist tähtsusetute pinnakriimude parandamist, seadme tavalises kasutusjuhises mainitud reguleerimisi, kasutusõpetust kohapeal, ega niisuguseid töid, mis tulenevad ettevaatus- või paigaldusreeglite eiramisest või nende selgitamisest paigalduskohas. Detaile, mille purunemisvõimalus on kasutuse või loomuliku kulumise tagajärjel normaalne, nt hoiatustuled, liigutatavad plastmassosad, tihendid, garantii ei kata.

VEA KORRAL RAKENDATAVAD MEETMED.

Vea ilmnemisel garantiiaja jooksul tuleb kliendil sellest koheselt teatada Baltik Agro Service OÜ -le.

Veast teatades tuleb öelda, missuguse seadmega on tegemist (mark, mudel), võimalikult täpselt kirjeldada vea iseloomuning tingimusi, milles viga seisneb ja/või mille korral see ilmneb. BAS selgitab omalt poolt välja, kas seade ja kirjeldatud viga kuuluvad garantii alla ning annab kliendile parandamisviisi ja –aega puudutavat informatsiooni.